Skip links
Kvinne underviser kvinner

Fra problem som skal løses til viktig innovasjonsressurs

Er innvandrere og flyktninger, spesielt kvinner, – et problem som skal løses, eller en ressurs som kan brukes til å skape nye bedrifter og arbeidsplasser? 

Er det slik at våre stereotypier om innvandrerkvinner får oss til å tro at det handler om 24/7 hjemmearbeid med matlaging, barnepass og null kontakt med omverden? 

Jeg håper virkelig ikke det! Vi SISU Business har selv vært vitne til oppstart av blomstrende nye virksomheter innen mange bransjer, fra høy teknologi til mote, landbruk, sosialt entreprenørskap og mye mer. 

Vi vet at mange av disse kvinnene har vist mot og handlekraft ved å bryte ut av sine respektive opprinnelsesland – de har en helt annen erfaring enn mennesker som har vokst opp i et stabilt, trygt land. Vi vet også at mange hungrer etter å benytte sine ressurser, kunnskap og erfaring til å finne og utnytte muligheter for nye varer og tjenester, – og gjerne mot store markeder som Afrika, Asia og Midtøsten – de kjenner rett og slett andre målgruppers behov og problemer som trenger å bli løst, mye bedre enn oss. Derfor er det et paradoks at en del flyktninger og innvandrere med høy kompetanse ikke får nyttiggjort sine ressurser, hverken for seg selv eller for samfunnet. Den erfaring og kompetanse som disse menneskene besitter risikerer å gå til spille, samtidig som det er et stadig økende behov for kompetanse og erfaring, både i nye og etablerte bedrifter. 

Vi vet også at ifølge OECD, er kvinnelige gründere og entreprenører med innvandrerbakgrunn underrepresenterte og ofte en diskriminert gruppe i økosystemet for entreprenørskap. De møter oftere større barrierer når det gjelder tilgang på kapital, nettverk og støtteprogrammer. 

På den ene siden representerer det vedvarende kjønnsgapet i entreprenørskap en tapt mulighet for innovasjon, sosial og økonomisk verdiskaping og jobbskaping. Dette er et resultat av ulike elementer som negativt påvirker mulighetene for innvandrere og kvinnelige innvandrere spesielt, som f.eks. underbevisste skjevheter, samfunnsnormer og myter, mangel på kvinnelige rollemodeller samt eksponering mot næringslivet som ofte er representert av mannlige ledere og eiere. Erfaring viser at dette fører til en begrenset muligheter for investorer og finansiell støtte.

På den annen side møter innvandrergründere også utfordringer som begrenser deres potensiale og verdiskaping, herunder mangel på relevante nettverk, kulturelle forskjeller, manglende kredittmuligheter, manglende forståelse av det norske systemet og markeds- og språkbarrierer. 

Denne konteksten er enda mer kompleks for kvinnelige gründere som også har innvandrerbakgrunn. Dette gjenspeiles i den betydelige kjønnsforskjellen i selvstendig næringsvirksomhet for innvandrere i Europa. Data fra OECD viser at andelen selvstendig næringsdrivende for innvandrerkvinner kun er 10 % mens andelen for innvandrermenn er 17 %. I Norge har gapet mellom disse to gruppene økt de siste fire årene, og nå har kvinnelige gründere med innvandrerbakgrunn kun en deltakelse på 11 % i ledelsen av enkeltpersonforetak i Norge, mens menn har en deltakelse på 20 % * og **.

*07358: Rolleinnehavere i personlig eide foretak. Nyetableringer, etter kjønn, næring (SN2007), organisasjonsform, antall ansatte og landbakgrunn (F) 2008 – 2021. Statistikkbanken (ssb.no)

**Breaking Barriers: Female Entrepreneurs Who Cross Over to Male-Dominated Sectors (worldbank.org)

Kan det faktisk hende at disse kvinnene er en stor ubenyttet innovasjonsressurs?

Vi tror det – og sammen med Viken Fylkeskommune, Charge og Simply Sustainable gjør vi noe med dette!

«SHE Starts Viken 2023»

Dette er et nytt og banebrytende initiativ for å utruste og motivere innvandrerkvinner og flyktninger til å starte egen virksomhet. Målet er å bidra til nye arbeidsplasser, nye forretningsideer og ny business. En bieffekt vil også være økt integrering i Viken. Prosjektet har ambisjoner om å sette Viken på kartet som en region som setter innvandrerkvinner høyt, ser deres potensial og iverksetter spesialtilpassede virkemidler for å utløse og foredle deres ressurser. Vår hypotese er at den beste måten å stimulere til økt entreprenørskap blant innvandrerkvinner, er å skreddersy et program på deres premisser. Vi har fått bekreftet vår hypotese om behov for egne kvinneprogram blant andre kvinnegrupper – ref . f.eks Google Veksthus #westart sitt initiativ til kvinner i Norge, der det var flere hundre søkere til hvert program. Kvinner ønsker egne program!

Så kjenner du noen kvinner med flyktning eller innvandrerbakgrunn  i Viken som ønsker å starte opp eller videreutvikle sin bedrift, så er tiden inne nå til å delta i SHE Starts Viken. 

"Prosjektet er godt beskrevet og tydeliggjør viktigheten av egne og tilpassede tiltak rettet mot kvinnelige gründere med minoritetsbakgrunn, da disse er underrepresentert per d.d."

OM SISU Business 
SISU Business  har gjennom lang tid veiledet gründere, både innvandrere og etniske norske, i gruppebaserte og individuelle oppstartsprogram siden 2016. Vi utpeker seg gjennom å ha tung erfaring med forskningsbasert metodikk, egen gründererfaring, solid leder – og næringslivserfaring samt dyp innsikt i «The Entrepreneurial Mindset» og Business Coaching. Vårt mål er å stimulere og mobilisere flere kvinner til bærekraftig entreprenørskap. Vi har søkelys på å tilpasse programmer til kvinners premisser.

Del innlegget